Graag nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2019. Deze vergadering wordt gehouden op zaterdag 25 januari 2020 in zaal ‘De Schuttershof’, Dorpsstraat 2, 5085 EG Esbeek.

Aanvang van de vergadering is om 19:00 uur

Agenda:

 1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Algemene ledenvergadering 2019, dd. 26 januari 2019 (Zie verslag jaarboek)
  4. Jaarverslag 2019
  5. Financieel verslag 2019
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Begroting 2020
  8. Bestuursverkiezing: periodiek aftredend en niet herkiesbaar Jan-Willem van Zon.
  9. Fokdagen 2020 (Nieuwe locatie fokdag)
  10. Stand van zaken bij IBOP, Studieclubs, Dressuur, Tuigpaarden, Fokkerijraad en Ledenraad
  11. Activiteiten 2020
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

Na het formele gedeelte volgt de uitreiking van de wandborden en uitreiking van de Tinus Hooijmans Trophee. Tenslotte gaan we over tot het feestelijke gedeelte van de avond. Er zal weer een warm en koud buffet voor u klaar staan en natuurlijk zal ook de traditionele loterij weer niet ontbreken!

De kosten voor deelname aan het buffet zijn 17,50 euro, te voldoen bij binnenkomst in de zaal. Graag tijdig reserveren bij: Jan-Willem van Zon, janwillem.sabine@gmail.com, (04116-74399)